Условен текст

Можете да поставите полиња во вашиот документ што прикажуваат текст кога ќе се задоволи условот што сте го дефинирале. На пример, можете да дефинирате условен текст што е претставен со низа од букви за потсетување.

Поставувањето условен текст во овој пример е дводелен процес. Прво ја креирате променливата, а потоа го креирате условот.

За да креирате условна променлива:

Првиот дел од овој пример е дефинирање променлива за израз со услов.

 1. Изберете Вметни -Полиња - Други и потоа кликнете на ливчето Променливи.

 2. Кликнете на „Постави променлива“ во листата Тип.

 3. Внесете име за променливата во полето Име, на пример „Потсетник“.

 4. Кликнете на „Текст“ во листата Форматирање

 5. Enter 1 in the Value box, and then click Insert.
  The Format list now displays a "General" format.

За да дефинирате услов во условен текст

Вториот дел од примерот е дефинирање на условот што мора да биде задоволен, и да вметне резервирано место за прикажување на условниот текст во вашиот документ.

 1. Поставете го покажувачот каде што сакате да го вметнете условниот текст во вашиот текст.

 2. Изберете Вметни -Полиња - Други и потоа кликнете на ливчето Функции.

 3. Кликнете „Условен текст“ во листата Тип.

 4. Напишете Потсетник EQ „3“ во полето Услов. Со други зборови, условниот текст ќе биде прикажан кога променливата во полето што го дефиниравте во првиот дел од овој пример е еднаква на три.

  Наводниците што го опкружуваат „3“ означуваат дека променливата што сте ја дефинирале во првиот дел од овој пример е текстуална низа.

 1. Напишете го текстот што сакате да го прикажете кога ќе биде исполнет условот во полето Тогаш. Скоро и да не постои ограничување на должината на текстот што можете да го внесете. Можете да вметнете пасус во ова поле.

 2. Click Insert, and then click Close.

За да прикажете условен текст:

Во овој пример, условниот текст е прикажан кога вредноста на условната променлива е еднаква на 3.

 1. Поставете го вашиот покажувач пед полето што го дефиниравте во првиот дел од овој пример и потоа изберете Уреди - Полиња.

 2. Заменете го бројот во полето Вредност со 3 и потоа кликнете на Затвори.

 3. Ако полето не се ажурира автоматски, притиснете F9.

Please support us!