Креирање стил на страница заснован на тековната страница

Може да креирате изглед на страница и потоа да креирате стил на страница заснован на него.

На пример, можете да креирате стил на страница што прикажува одредено заглавие и друг стил на страница што ќе прикажува друго заглавие.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Click the Styles actions icon and select New Style from Selection from the submenu.

  3. Внесете име за страницата во полето Име на стилот, и потоа кликнете Во ред.

  4. Кликнете двапати на името во листата за да го примените стилот на тековната страница.

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. Внесете го саканиот текст во заглавието. Поставете го покажувачот во областа на главниот текст надвор од заглавието.

  7. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

  8. In the Type area, select Page break and then select “Default Page Style” from the Style box.

  9. Повторете ги чекорите 2-6 за да креирате втор сопствен Стил на страница со различно заглавие.

Please support us!