Adding Chapter Numbers to Captions

Можете да додадете броеви на поглавја во наслови.

Обезбедете се дека текстот во вашиот документ е организиран по поглавја и дека насловите на заглавијата и, ако сакате, насловите на деловите користат некои од претходно дефинираните стилови на пасуси за наслови. Исто така мора да доделите опција за нумерирање на стилови на пасуси за наслови.

  1. Изберете го елементот на кој сакате да му додадете наслов.

  2. Одберете Вметни - наслов.

  3. Select a caption title from the Category box, and select a numbering scheme in the Numbering box.
    You also can enter a caption text in this dialog. If you want, enter text in the Caption box.

  4. Кликнете на Опции.

  5. In the Level box, select the number of heading levels to include in the chapter number.

  6. Type the character that you want to separate the chapter number(s) from the caption number in the Separator box, and then click OK.

  7. Во полето Наслов кликнете Во ред.

Tip Icon

LibreOffice can automatically add a caption when you insert an object, graphic, or table. Choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Please support us!