Пресметување сложени формули во текстуални документи

Можете да користите претходно дефинирани функции во формула, а потоа да го вметнете резултатот од пресметката во текстуален документ.

На пример, за да пресметате средна вредност од три броја, направете го следното:

  1. Кликнете во документот каде што сакате да ја внесете формулата и притиснете F2.

  2. Кликнете на иконата Формула и изберете „Средна вредност“ од листата на Статистички функции.

  3. Напишете ги трите броеви разделени со вертикални линии (|)

  4. Притиснете Enter. Резултатот е вметнат како поле во документот.

За да ја уредите формулата, кликнете двапати на полето во документот.

Please support us!