Defining Background Colors or Background Graphics

You can define a background color or use a graphic as a background for various objects in LibreOffice Writer.

Применување позадина на текстуални карактери

  1. Изберете ги карактерите.

  2. Изберете Форматирај - Карактер.

  3. Кликнете го ливчето Позадина, изберете ја бојата на позадина.

Применување на позадина на параграф

  1. Сместете го покажувачот во параграфот или изберете неколку параграфи.

  2. Изберете Форматирај - Параграф.

  3. страницата со ливче, изберете ја бојата на позадина или графика на позадина.

Tip Icon

To select an object in the background, hold down the key and click the object. Alternatively, use the Navigator to select the object.


Применување на позадината на цела или дел од текстуалната табела

  1. Сместете го покажувачот во табелата во Вашиот текстуален документ.

  2. Choose Table - Properties.

  3. страницата со ливче, изберете ја бојата на позадина или графика на позадина.

  4. Во За полето, изберете дали бојата или графиката треба да се примени на тековната ќелија, тековниот ред или целата табела. Ако изберете повеќе ќелии или редови пред отворање на дијалогот, промената се применува на изборот.

Tip Icon

Применување на позадина на делови на текстуална табела користејќи икона


Please support us!