Defining Background Colors or Background Graphics

You can define a background color or use a graphic as a background for various objects in LibreOffice Writer.

Применување позадина на текстуални карактери

  1. Изберете ги карактерите.

  2. Choose Format - Character.

  3. Click the Highlighting tab, select the background color.

Применување на позадина на параграф

  1. Сместете го покажувачот во параграфот или изберете неколку параграфи.

  2. Изберете Форматирај - Параграф.

  3. On the Area tab page, select the background color or a background graphic.

tip

To select an object in the background, hold down the key and click the object. Alternatively, use the Navigator to select the object.


Применување на позадината на цела или дел од текстуалната табела

  1. Сместете го покажувачот во табелата во Вашиот текстуален документ.

  2. Choose Table - Properties.

  3. страницата со ливче, изберете ја бојата на позадина или графика на позадина.

  4. Во За полето, изберете дали бојата или графиката треба да се примени на тековната ќелија, тековниот ред или целата табела. Ако изберете повеќе ќелии или редови пред отворање на дијалогот, промената се применува на изборот.

tip

Применување на позадина на делови на текстуална табела користејќи икона


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Please support us!