Додавање исклучоци во листата за автоматска корекција

Можете да спречите опцијата Автоматска корекција да коригира кратенки или зборови што имаат измешани големи и мали букви.

  1. Изберете Алатки - Автоматска корекција, а потоа кликнете на ливчето Исклучоци.

  2. Направете една од следните активности:

    Напишете ја кратенката следена со точка во полето Кратенки (без следна голема буква) и кликнете Ново.

    Напишете го зборот во полето Зборови соДВе ПОчетни ГОлеми БУкви и кликнете Ново.

Tip Icon

To quickly undo an AutoCorrect replacement, press +Z. This also adds the word or abbreviation that you typed to the AutoCorrect exceptions list.


Please support us!