Кратенки за LibreOffice Writer

Можете да ги користите копчињата за кратенки за брзо извршување на најчести функции воLibreOffice. Во овој дел се даваат стандрадните кратенки за LibreOffice Writer.

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Исто така можете да ги користите општите кратенки во LibreOffice.

Функциски копчиња за LibreOffice Writer

Копчиња за кратенки

Ефект

F2

Лента за формули

+F2

Вметни полиња

F3

Доврши автоматски текст

+F3

Уреди автоматски текст

Shift+F4

Избери следна рамка

Ctrl+Shift+F4

Преглед на отворен извор на податоци

F5

Навигатор вкл./искл.

Shift+F5

Moves the cursor to the position that it had when the document was last saved before it was last closed.

+Shift+F5

Навигатор е вклучен,оди на стр.

F7

Spelling

+F7

Тезаурус

F8

Extension mode (продолжен режим)

+F8

Сенчање на полиња вкл./искл.

Shift+F8

Дополнителен режим на избор

Ctrl+Shift+F8

Блокирај режим на избор

F9

Ажурирај полиња

+F9

Покажи полиња

Shift+F9

Пресметај табела

+Shift+F5

Ажурирај полиња за внес и листи на влез

+F10

Знаци кои не се печатат вкл./искл.

F11

Styles window on/off

Shift+F11

Креирај стил

+F1

Sets focus to Apply Style box

+Shift+F11

Ажурирај стил

F12

Toggle Ordered List

+F12

Вметни или уредувај табела

Shift+F12

Toggle Unordered List

+Shift+F12

Ordered / Unordered List off


Копчиња за кратенки за LibreOffice Writer

Копчиња за кратенки

Ефект

+A

Избери ги сите

+J

Порамни двострано

+D

Двојно подвлекување

+E

Центрирано

+H

Најди и измени

+Shift+P

Горен индекс

+L

Порамни налево

+R

Порамни оддесно

+Shift+B

Долен индекс

+Y

Повтори го последното дејство

+0 (zero)

Apply Text Body paragraph style

+1

Примени Наслов 1 стил на пасус

+2

Примени Наслов 2 стил на пасус

+3

Примени Наслов 3 стил на пасус

+4

Примени Наслов 1 стил на пасус

+5

Примени Наслов 1 стил на пасус

+Hyphen(-)

Го пресметува избраниот текст и го копира резултатот на clipboard.

+Hyphen(-)

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Shift+minus sign (-)

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+multiplication sign * (only on number pad)

Изврши макро поле

+Space

Непрекинувачки места меѓу зборови не се користат како раздели меѓу зборови и не се зголемуваат во случај кога текстот е двострано порамнет.

Shift+Enter

Прелом на ред во ист пасус

Ctrl+Enter

Рачно преломи текст на нова страна

+Shift+Enter

Прелом на колона во текстови со повеќе колони

+Enter

Inserting a new paragraph without numbering inside a list. Does not work when the cursor is at the end of the list.

+Enter

Inserting a new paragraph directly before or after a section, or before a table.

Стрелка налево

Помести го курсорот налево

Shift+копче стрелка налево

Помести го курсорот со изборот налево

+стрелки

Оди на почетокот на зборот

+Shift+стрелки

Избирање налево збор по збор

Копче стрелка надесно

Помести го курсорот надесно

Shift+стрелка надесно

Помести го курсорот со изборот надесно

+стрелки

Оди до крајот на зборот

+Shift+стрелки

Избирање надесно збор по збор

Стрелка нагоре

Придвижи го курсорот една линија нагоре

Shift+стрелка нагоре

Избирање редови во нагорна насока

Ctrl+Стрелка нагоре

Move cursor to beginning of paragraph. Next keystroke moves cursor to beginning of previous paragraph

+Shift+стрелки

Избери до почетокот на пасусот

Стрелка надолу

Придвижи го курсорот еден ред надолу

Shift+стрелка надолу

Избирање на редови во надално насока

+стрелки

Помести го курсорот на почетокот на пасусот

+Shift+стрелки

Избери до крајот на пасусот

F11

Оди на почеток на ред

+Shift+P

Оди до почеток на ред и избирај сè до таму

F11

Оди до крај на ред

+Shift+P

Оди до крај на ред и избери сè до таму

+Y

Оди на почеток на документ

+Shift+K

Оди до почетокот на документ и избери сè до таму

+Y

Оди до крај на документ

+Shift+K

Оди до крај на документ и избери сè до таму

+PageUp

Менувај позиција на курсор од главен текст во заглавие и обратно

+PageDown

Менувај позиција на курсор од главен текст во подножје и обратно

Вметни

Вкл./искл. вметни режим

PageUp

Страница нагоре

Shift+PageUp

Помести страница нагоре заедно со изборот

PageDown

Помести страница надолу

Shift+PageDown

Оди една страна подоли заедно со изборот

+Y

Избриши текст до крај на зборот

+Shift+Backspace

Избриши текст до почетокот на зборот

Во списокот: го брише празниот пасус пред тековниот пасус

+Shift+K

Избриши текст до крајот на реченицата

+Shift+Backspace

Избриши текст до почетокот на реченицата

+ Tab

Следен предлог со Автоматско довршување на збор

+Shift+Tab

Употреби го претходниот предлог со Автоматско довршување на збор

+Shift+K

Pastes the content of the clipboard.

+ double-click or + Shift + F10

Use this combination to quickly dock or undock the Navigator, Styles window, or other windows


Копичиња за кратенки за нивоата на Пасусите и насловите

Копчиња за кратенки

Ефект

Ctrl+Alt+Стрелка нагоре

Подигни го активниот пасус или избраните пасуси еден пасус нагоре

Ctrl+Alt+Стрелка надолу

Симни го активниот пасус или избраните пасуси еден пасус надолу

Табулатор

Насловот во форматот"Heading X" (X = 1-9) се симнува едно ниво подолу во Главни црти

Shift+Tab

Насловот во формат"Heading X" (X = 2-10) се подига за едно ниво нагоре во Главни црти

+ Tab

На почеток на наслов: вметнува ознака за запирање на табулаторот. Во зависност од тоа каков Менаџер за прозорци користите, наместо ова можете да користите и Alt+Tab.

Ако сакаш да го промениш нивото на насловот преку тастатура, прво постави го курсорот врз насловот.


Копчиња за кратенки за Табели во LibreOffice Writer

Копчиња за кратенки

Ефект

+A

Ако активната келија е празна: ја избира целата табела. Инаку: ја одбира содржината на активната ќелија. Ако повторно притиснете ќе ја одберете целата табела.

+Home

Ако активната ќелија е празна: оди на почетокот на табелата. Инаку: со едно притиснување се стигнува на почетокот на активната ќелија, а со повторното притиснување, на почетокот на постојната табела, а со трето притиснување, на почетокот на документот.

+End

Ако активната ќелија е празна: оди на крајот на табелата. Инаку: по првото притискање оди на крајот на активната ќелија, по второто на крајот на постојната табела, а по трето притискање на крајот на документот.

+ Tab

Вметнува запирање на табулаторот (само во табели). Во зависност од Менаџерот на прозорци кој го користите, наместо ова можете да притиснете Alt+Tab.

+стрелки

Ја зголемува/намалува големината на колоната/редот на десниот/долниот раб на ќелијата

+Shift+стрелки

Зголеми/намали големина на колона/ред во левиот/горен раб на ќелијата

+стрелки

Како и кај , но во овој случај само активната ќелија ќе биде модификувана

+Shift+стрелки

Како и кај , но во овој случај само активната ќелија ќе биде модификувана

+Shift+T

Ја отстранува заштитата од сите избрани табели. Ако ниту една табела не е избрана, тогаш заштитата на ќелиите ќе биде отстранета во сите табели во документот.

Shift++Del

Ако не е избрана ниедна цела ќелија, текстот од курсорот до крајот на тековната реченица е избришан. Ако курсорот е на крајот од ќелијата и нема избрана цела ќелија, содржината на следната ќелија е избришана.

If no whole cell is selected and the cursor is at the end of the table, the paragraph following the table will be deleted, unless it is the last paragraph in the document.

Ако се избрани една или повеќе ќелии, сите редови кои ја содржат селекцијата ќе бидат избришани. Ако сите редови се избрани делумно или целосно, целата табела ќе биде избришана.


Копчиња за кратенките за Преместување и менување на големината на рамки, графици и објекти

Копчиња за кратенки

Ефект

Esc

Cursor is inside a frame and no text is selected: Escape selects the frame.

Frame is selected: Escape clears the cursor from the frame.

F2 или Enter или секое копче кое исцртува каков и да било знак на екранот

If a frame is selected: positions the cursor to the end of the text in the frame. If you press any key that produces a character on screen, and the document is in edit mode, the character is appended to the text.

+стрелки

Премести објект.

+стрелки

Ја менува големината со движење на долниот десен агол.

+Shift+копчиња за стрелки

Ја менува големината со движење на горниот лев агол.

+ Tab

Ја избира котвата на објектот (во режим Уредувај точки).


Please support us!