Вметни полиња

Кликнете за да го отворете дијалогот Полиња. Кликнете на стрелката веднаш до иконата и изберете го потребното поле од подменито.

Можете да ги изберете следниве функции:

Датум

Го вметнува тековниот датум како поле. Се користи стандардниот формат на датуми, и датумот не се ажурира автоматски.

Време

Го вметнува тековното време во полето. Времето е директно преземено од поставувањата на системот во вашиот оперативен систем. Фиксен формат на време е применет, којшто не може да биде ажуриран со употреба на функциски тастер F9 .

Броеви на страница

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Бројач на страници

Го вметнува вкупниот број на страници во документот како поле.

Тема

Ја вметнува темата дефинирана во својствата на документот како поле. Ова поле ги прикажува информациите внесени во полето Тема под Датотека - Својства - Опис.

Наслов

Го вметнува насловот дефиниран во својствата на документот како поле. Ова поле ги прикажува податоците внесени во полето Наслов под Датотека - Својства - Опис.

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

Друго

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Please support us!