Тема

Ја вметнува темата дефинирана во својствата на документот како поле. Ова поле ги прикажува информациите внесени во полето Тема под Датотека - Својства - Опис.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Field - Subject


Доколку сакате да вметнете различно својство на документот како поле, изберете Вметни - Полиња - Друго и направете ги потребните поставувања во дијалогот Полиња. Категоријата Информации за документи ги содржи сите полиња прикажани во својствата на документот.

Please support us!