Формула

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Формулата се појавува во влезната линија. За да дефинирате опсег на ќелии во табела, изберете ги посакуваните ќелии со глушецот. Соодветните референци на ќелии исто така се појавуваат во влезната линија. Внесете дополнителни параметри, доколку е потребно, и кликнете на Примениза да го потврдите вашиот внес. Исто така може да ја внесете формулата директно ако ја знаете соодветната синтакса. Ова е неопходно, на пример, во дијалозитеВнеси полиња и Уреди полиња.

За да пристапите до оваа наредба...

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formula icon in Table toolbar

Формула


Преглед на опции на формули

Основни функции за пресметување

Operation

Name

Example

Собирање

+

Ја пресметува вкупната вредност.

Пример: <A1> + 8

Одземање

-

Calculates the difference.

Пример: 10 - <B5>

Множење

PROIZVOD или *

Го пресметува производот.

Example: 7 MUL 9 displays 63

Делење

DIV или /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


Основни функции во подменито

Function

Name

Example

Сума

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

Пример: SUMA <A2:C2> ја прикажува сумата од вредностите во ќелиите A2 до C2

Заокружи

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

Пример: 15.678 ZAOKRUZI 2 се добива 15.68

Процент

PHD

Calculates a percentage.

Пример: 10 + 15 PHD се добива 10.15

Квадратен корен

SQRT

Calculates the square root.

Example: SQRT 25 displays 5

Степен

POW

Calculates the power of a number.

Example: 2 POW 8 displays 256


Оператори

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

Разделувач на листа

|

Separates the elements in a list.

Пример за употреба на листа:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Еднакво

EQ или ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

Не е еднакво

NEQ или !=

Tests for inequality between selected values.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

Помалку од или еднакво

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

Поголемо од или еднакво

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

Помалку

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

Поголемо

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

Логичко Или

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

Пример: 0 ILI 0 прикажува 0 (неточно), се друго резултира во 1 (точно)

Логичко X ILI

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

Пример: 1 XOR 0 прикажува 1 (точно)

Логичко И

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

Пример: 1 AND 2 прикажува 1 (точно)

Логичко Не

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

Пример: NOT 1 (точно) прикажува 0 (неточно)


Статистички функции

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

Средно

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

Пример: PROSEK 10|30|20 прикажува 20

Минимална вредност

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

Пример: MIN 10|30|20 прикажува 10

Максимална вредност

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

Синус

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

Косинус

COS

Calculates the cosine in radians.

Example: COS 1 displays 0.54

Тангента

TAN

Calculates the tangent in radians.

Пример: TAN <A1>

Аркус синус

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Пример: ASIN 1

Аркус косинус

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Пример: ACOS 1

Аркус тангента

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Пример: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Променливи во својства на документот.

Следниве својства на документот може исто така да се најдат под Датотека- Својства - Статистика.

Name

Description

CHAR

Број на знаци во документот

WORD

Број на зборови во документот

PARA

Број на пасуси во документот.

GRAPH

Број на графики во документот

TABLES

Број на табели во документот

OLE

Број на OLE-објекти во документот

PAGE

Вкупен број на страници во документ


Повеќе дефинирани вредности

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

Ојлерова константа

E

2.71828...

Точно

TRUE

не еднакво на 0

Неточно

FALSE

0


Please support us!