Формула

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Формулата се појавува во влезната линија. За да дефинирате опсег на ќелии во табела, изберете ги посакуваните ќелии со глушецот. Соодветните референци на ќелии исто така се појавуваат во влезната линија. Внесете дополнителни параметри, доколку е потребно, и кликнете на Примениза да го потврдите вашиот внес. Исто така може да ја внесете формулата директно ако ја знаете соодветната синтакса. Ова е неопходно, на пример, во дијалозитеВнеси полиња и Уреди полиња.

За да пристапите до оваа наредба...

With the cursor in a table, press F2

In the Table toolbar, press the Formula icon.

Formula icon in Table toolbar

Формула


Преглед на опции на формули

Основни функции за пресметување

Operation

Name

Example

Собирање

+

Ја пресметува вкупната вредност.

Пример: <A1> + 8

Одземање

-

Ја пресметува разликата.

Пример: 10 - <B5>

Множење

PROIZVOD или *

Го пресметува производот.

Пример: 7 PROIZVOD 9

Делење

DIV или /

Ја пресметува разликата.

Пример: 100 DIV 15


Основни функции во подменито

Function

Name

Example

Сума

SUM

Calculates the sum of the selected cells.

Пример: SUMA <A2:C2> ја прикажува сумата од вредностите во ќелиите A2 до C2

Заокружи

ROUND

Rounds a number to the specified decimal places.

Пример: 15.678 ZAOKRUZI 2 се добива 15.68

Процент

PHD

Calculates a percentage

Пример: 10 + 15 PHD се добива 10.15

Квадратен корен

SQRT

Calculates the square root.

Пример: KVKOREN 25 e 5.00

Степен

POW

Calculates the power of a number.

Пример: 2 STEPEN 8 e 256.00


Оператори

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

Разделувач на листа

|

Separates the elements in a list.

Пример за употреба на листа:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Еднакво

EQ или ==

Checks if selected values are equal. If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears.

Пример: <A1> EQ 2 прикажува 1, доколку содржината од A1 е еднаква на 2.

Не е еднакво

NEQ или !=

Tests for inequality between selected values.

Пример: <A1> NEQ 2 прикажува 0 (погрешно), ако содржината на A1 e еднаква на 2.

Помалку од или еднакво

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Пример: <A1> LEQ 2 прикажува 1 (точно), ако содржината на A1 е помала од или еднаква на 2.

Поголемо од или еднакво

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value

Пример: <A1> GEQ 2 прикажува 1 (точно), ако содржината на A1 е поголема од или еднаква на 2.

Помалку

L

Tests for values less than a specified value

Пример: <A1> L 2 прикажува 1 (точно), ако содржината на A1 е помала од 2.

Поголемо

G

Tests for values greater than a specified value

Пример: <A1> G 2 прикажува 1 (точно), ако содржината на A1 е поголема од 2.

Логичко Или

OR

Tests for values matching the Boolean OR

Пример: 0 ILI 0 прикажува 0 (неточно), се друго резултира во 1 (точно)

Логичко X ILI

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR

Пример: 1 XOR 0 прикажува 1 (точно)

Логичко И

AND

Tests for values matching the Boolean AND

Пример: 1 AND 2 прикажува 1 (точно)

Логичко Не

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT

Пример: NOT 1 (точно) прикажува 0 (неточно)


Статистички функции

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

Средно

MEAN

Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.

Пример: PROSEK 10|30|20 прикажува 20

Минимална вредност

MIN

Calculates the minimum value in an area or a list.

Пример: MIN 10|30|20 прикажува 10

Максимална вредност

MAX

Calculates the maximum value in an area or a list.

Пример: MAX 10|30|20 прикажува 30.00

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2.


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

Синус

SIN

Calculates the sine in radians

Пример: SIN (PI/2)

Косинус

COS

Calculates the cosine in radians.

Пример: COS 1

Тангента

TAN

Calculates the tangent in radians.

Пример: TAN <A1>

Аркус синус

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Пример: ASIN 1

Аркус косинус

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Пример: ACOS 1

Аркус тангента

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Пример: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Променливи во својства на документот.

Следниве својства на документот може исто така да се најдат под Датотека- Својства - Статистика.

Name

Description

CHAR

Број на знаци во документот

WORD

Број на зборови во документот

PARA

Број на пасуси во документот.

GRAPH

Број на графики во документот

TABLES

Број на табели во документот

OLE

Број на OLE-објекти во документот

PAGE

Вкупен број на страници во документ


Повеќе дефинирани вредности

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

Ојлерова константа

E

2.71828...

Точно

TRUE

не еднакво на 0

Неточно

FALSE

0


Please support us!