Multiple Pages Preview

Го одредува бројот на страници прикажани на екранот. Кликнете на стрелката веднаш до иконата за да отворете мрежа и изберете број на страници прикажани во редови и колони во прегледот.

Icon Multiple Pages Preview

Multiple Pages Preview

After clicking the Multiple Pages Preview icon, move the mouse over the desired number of rows and columns.

More Options

You can also choose settings by clicking More Options to open a new dialog, then use the two spin buttons to set the number of pages to be displayed.

Редови

Го одредува бројот на редови на страници.

Колони

Го одредува бројот на страници.прикажани во колони.

Please support us!