Помести надолу со потточки

Поместува пасус со сите негови потточки под следниот пасус. Ова е видливо единствено кога покажувачот е поставен во рамки на нумериран текст или на текст со точки.

Icon Move Down with Subpoints

Помести надолу со потточки

Please support us!