Помести нагоре со потточки

Поместува пасус со потточки над претходниот пасус. Ова е видливо единствено кога покажувачот е поставен на нумериран текст или текст со точки.

Icon Move Up with Subpoints

Помести нагоре со потточки

Please support us!