Вметни ненумериран елемент

Вметнува пасус без нумерирање. Тоа нема да влијае на постојното нумерирање.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose Format - Lists - Insert Unnumbered Entry.

From the tabbed interface:

On the Home menu of the Home tab, choose Insert Unnumbered Entry.

From toolbars:

Icon Insert Unnumbered Entry

Вметни ненумериран елемент


Please support us!