Помести едно ниво нагоре со потточки

Поместува пасус со потточки едно нумерирано ниво нагоре. Ова е видливо единствено кога покажувачот е поставен на нумериран текст или текст со точки.

Икона

Помести едно ниво нагоре со потточки

Please support us!