Помести едно ниво надолу со потточки

Поместува пасус со потточки надолу за едно ниво. Ова е видливо единствено кога покажувачот е поставен на нумериран текст или текст со точки.

Икона

Помести едно ниво надолу со потточки

Please support us!