Табела: Фиксна

Ако е вклучен овој режим, промените во линија и/или колона ќе влијаат само на соседните линии или колони.

Icon Table: Fixed

Табела: фиксна

Please support us!