Link Frames

Ја поврзува избраната рамка со следната рамка. Текстот автоматски се движи од една рамка во друга.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose Format - Frame and Object - Link Frames.

From the tabbed interface:

Choose Object - Link Frames.

From toolbars:

Icon Link Frames

Поврзи рамки


Please support us!