Избери список адреси

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

Додај

Изберете ја базата на податоци која ги содржи адрезите кои сакате да ги користите за ваш список адреси. Ако таа датотека содржи повеќе од една табела, се отвора Select Table дијалогот.

Креирај

Го отвора дијалогот Нов список адреси каде можете да создадете нов список адреси.

Филтер

Го отвора дијалогот Стандарден филтер каде можете да поставите филтри за списокот адреси, при што ќе се прикажуваат само оние приматели кои вие сте ги избрале со филтрите.

Уреди

Го отвара дијалогот Нов список адреси каде можете да го изменувате избраниот список адреси.

Промени табела

Го отвара Избери табелаж дијалогот, каде можете да изберете и некоја друга табела за употреба во циркуларното писмо.

Please support us!