Избери блок адреси

Select, edit, or delete an address block layout for mail merge.

Select your preferred address block

Изберете го блокот од списокот адреси кои сакате да ги користите за циркуларно писмо и кликнете OK.

Некогаш немој да покажуваш земја/регион

Ги иззема информациите за земјата регионот од блокот адреси.

Секогаш вклучи земја/регион

Вклучува информации за земјата или регионот во блокот адреси.

Only include country/region if it is not:

Вклучува име на земјата/регионот во рамките на блокот адреси, само ако се разликува од записот кој сте го внеле во текстуалното поле.

Внесете запис за земјата/регионот кој нема да биде испечатен.

Нов

Го отвора дијалогот Нов блок адреси каде можете да дефинирате нов изглед на блокот адреси.

Уреди

Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout.

Бриши

Го брише изгледот на избраните блок адреси.

Please support us!