New Address Block or Edit Address Block

Одредете ја местоположбата на адресни податочни полиња во еден блок адреси во документи за циркуларни писма.

Address elements

Изберете адресно поле и одвлечете го полето до другиот список.

>

Го додава избраното поле од списокот Адресни елементи во другиот список. Можете да додадете исто поле повеќе пати.

<

Го отстранува избраното поле од другиот список.

Drag address elements here

Распоредете ги полињата со користење на влечи-и-фрли или стрелките на тастатурата.

Преглед

Дава краток приказ на првиот запис од базата на податоци со постојниот изглед на блок адресите.

(Копчиња со стрелки)

Изберете запис од списокот и притиснете на стрелките за да го преместите.

Please support us!