Најди запис

Searches for a record or recipient in the mail merge address list.

Најди

Внесете го изразот кој сакате да го пребарате.

Најди само во

Го ограничува пребарувањето само на едно поле со податоци.

Select the data field where you want to search for the text.

Најди

Го прикажува следниот запис кој го содржи текстот кој сте го пребарувале.

Please support us!