Постави свој поздрав

Specify the salutation layout for mail merge or email merge documents. The name of this dialog is different for female recipients and male recipients.

Елементи за отпоздравување

Изберете поле и влечете го се до другиот список.

>

Го додава избраното поле од списокот елементи за отпоздравување во другиот список. Можете да додадете едно поле повеќе пати.

<

Го отстранува избраното поле од другиот список.

Влечи елемнти за отпоздравување во полето, подолу

Поставете ги полињата со користење на влечи-пушти со глушецот или со стрелките на тастатурата.

Постави свој поздрав

Одбери вредност од списокот за полето за отпоздравување и полето за интерпункцискиот знак.

Преглед

Прикажува краток приказ на првиот податочен запис заедно со постојниот изглед на поздравот.

(Копчиња со стрелки)

Изберете елемент од списокот и кликнете на една од стрелките за да го преместите.

Please support us!