Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Документот треба да содржи поздрав

Додава поздрав.

Вметни личен поздрав

Додава личен поздрав на документ со циркуларно писмо. За да користите стандардното отпоздравување, не ја штиклирајте оваа опција.

Женски пол

Изберте свое отпоздравување за примател од женски пол.

Нов

Го отвора дијалогот Сопствено отпоздравување (Примател од женски пол).

Машки пол

Изберете свое отпоздравување за примател од машки пол.

Нов

Го отвора дијалогот Сопствено отпоздравување (Примател од машки пол).

Име на полето

Select the field name of the address database field that contains the gender information.

Избор на поле

Изберете на кој пол му припаѓа примателот.

Општо отпоздравување

Одберете го стандардниот поздрав кој ќе се користи кога не пишувате свој поздрав.

Преглед

Покажува како ќе изгледа поздравот.

Совпаѓање на полиња

Го отвора дијалогот за Совпаѓање на полиња.

(Копчиња за прелистување)

Користете ги копчињата за прелистување за да ги видите информациите од претходниот или следниот податочен запис.

Next step: Mail Merge Wizard - Adjust layout

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!