Ажурирај

Ги ажурира елементите во тековниот документ кои имаат динамичка содржина, како што се на пр. полиња или индекси.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Алатки - Ажурирај


Ажурирај сè

Ги ажурира сите врски, полиња, индекси, Содржина, како и форматирањето на тековниот документ.

Полиња

Ја ажурира содржината во сите полиња на тековниот документ.

Врски

Ги ажурира врските до тековниот документ.

Тековен индекс

Го ажурира постојниот индекс. Постен индекс е оној индекс во кој се наоѓа курсорот.

Сите индекси и табели

Ажурирај ги сите индекси на Содржината на постојниот документ. Нема потреба да го поставите курсорот во одреден индекс или табела пред да ја повикате оваа наредба.

Сите графикони

Ги ажурира графиконите во тековниот документ.

Форматирање страници

Ги ажурира форматите на страниците во документот и повторно го пресметува вкупниот број на страници кој е прикажан во Статусната лента.

Please support us!