Форматирање страници

Ги ажурира форматите на страниците во документот и повторно го пресметува вкупниот број на страници кој е прикажан во Статусната лента.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - Update - Page Formatting


Кај подолги документи, ажурирањето на форматирањето на страните може да трае подолго време.

Please support us!