Sort

Ги подредува избраните пасуси или редови од табели, по азбучен ред или според реден број. Можете да назначите до три клуча за подредување или комбинација од клучеви составени од букви и бројки.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose Table - Sort.

From the tabbed interface:

Choose Table - Sort.

On the Table menu of the Table tab, choose Sort.

From toolbars:

Icon Sort

Sort


Критериуми за подредување

Клуч 1 до 3

Specifies additional sorting criteria. You can also combine sort keys.

Колона 1 до 3

Enter the number of the table column that you want to use as a basis for sorting.

Key type 1 to 3

Select the sorting option that you want to use.

Редослед

Растечки

Sorts in ascending order, (for example, 1, 2, 3 or a, b, c).

Опаѓачки

Sorts in descending order (for example, 9, 8, 7 or z, y, x).

Насока

Колони

Sorts the columns in the table according to the current sort options.

Редови

Ги подредува редовите или избраните пасуси во табелата според поставените опции за подредување.

Разделувач

Пасусите се разделени со знак за пасус кој е невидлив при печатење. Исто така можете да одредите табулаторот или одреден знак да биде впишан како разделник, при подредување на пасуси.

Табулатори

Ако избраните пасуси соодветствуваат со одреден список одделен со табулатори, одберете ја оваа опција.

Знак

Впишете го знакот кој сакате да ги употребите како разделник избраниот текст. Со користење на разделник, LibreOffice може да го одреди местото каде се наоѓа клучот за подредување во избраниот пасус.

Избери

Го отвара полето Специјални знаци, каде можете да изберете знаци кои сакате да ги употребите како разделници.

Јазик

Изберете го јазикот со кој се дефинираат правилата за подредување по азбучен ред.Одредени јазици подредуваат одредени знаци на различен начин.

Најди со мали/големи букви

Прави разлика меѓу големи и мали букви кога сакате да ги подредите податоците во одредена табела. За азиските јазици, важат посебни опции.

note

For asian languages, select Match case to apply multi-level collation. In the multi-level collation, the primitive forms of the entries are first compared with the cases of the forms and diacritics ignored. If the forms are the same, the diacritics of the forms are compared. If the forms are still the same, the cases, character widths, and Japanese Kana differences of the forms are compared.


Please support us!