Претвори текст во табела

Converts the selected text into a table, or the selected table into text.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Табела - Претвори - Текст во табела


Опците достапни во овој дијалог во зависност со избраниот вид на претворање.The options available in this dialog depending on the type of conversion.

Раздели го текстот кај

Разделник, како што е табулаторот, ги обележува границите на колоната на избраниот текст. Секој пасус во избраниот дел се претвора во ред на табелата. Слично на ова, кога претворате табела во текст, маркерите на колоните се изменуваат во знакот кој сте го одредиле, а секој ред се претвора во посебен пасус.

Табулатори

Converts the text to a table using tabs as column markers.

Точки и запирки

Converts the text to a table using semi-colons (;) as column markers.

Пасус

Converts the text to a table using paragraphs as column markers.

Друго:

Converts the text to a table using the character that you type in the box as a column marker.

Текстуално поле

Type the character that you want to use as a column marker.

Колони со еднаква ширина

Creates columns of equal width, regardless of the position of the column marker.

Автоматско форматирање

Opens the AutoFormat dialog, where you can select a predefined layout for table.

Опции

Заглавие

Formats the first row of the new table as a heading.

Повтори заглавие

Repeats the table header on each page that the table spans.

Првите ... реда

Ги повторува првите n редови како заглавие.

Не ја разделувај табелата

Does not divide the table across pages.

Рамка

Adds a border to the table and the table cells.

Please support us!