Endnote Settings

Го одредува форматот на забелешките. Видот нумерација на забелешките и стиловите кои се употребуваат се опциите кои се достапни тука.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете го ливчето Алатки - Фусноти - Забелешки


Автоматско нумерирање

Нумерација

Select the numbering scheme that you want to use.

Избор

Опис

1, 2, 3

Арапски бројки

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Римски бројки (големи букви)

i, ii, iii

Римски бројки (мали букви)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Започни од

Внесете го бројот на првата забелешка во документот. Ова е корисно ако сакате нумерацијата на забелешките да се протега низ повеќе документи.

Пред

Внесете го текстот кој сакате да биде прикажан пред бројот на забелешката, во текстот на забелешката. На пример, внесете "re: " за да биде прикажано следново: "re: 1".

По

Внесете го текстот кој сакате да биде прикажан по бројот на крајната забелешка, во текстот на самата забелешка. На пример, внесете ")" за да биде прикажан бројот "1)".

Стилови

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Пасус

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Страница

Select the page style that you want to use for endnotes.

Текстуален дел од документот

Select the character style that you want to use for endnote anchors in the text area of your document.

Поле на забелешки

Select the character style that you want to use for the endnote numbers in the endnote area.

Please support us!