Нумерирање

Го одредува форматот на бројките, како и хиерархијата на нумерирањето на Поглавјата во тековниот документ.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


Ниво

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Нумерација

Specify the formatting for the selected outline level.

Стил на пасус

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Број

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Избор

Опис

1, 2, 3, ...

Арапски бројки

A, B, C, ...

Големи букви

a, b, c, ...

Мали букви

I, II, III, ...

Римски бројки (големи)

i, ii, iii, ...

Римски бројки (мали)

A,... AA,... AAA,...

Азбучно нумерирање со идентични големи букви, при што бројот на буквите го покажува нивото на Поглавјето. На пр. вториот број во третото ниво ќе биде "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Азбучно нумерирање со идентични мали букви, при што бројот на буквите го означува нивото на Поглавје. На пр. третата бројка во второ ниво е "cc".

Ниедно

Без симбол за нумерација. Само знакот или симболот поставен во полињата Разделник ќе се појават на почетокот на нумерираната алинеја.


Стил на знаци

Select the character style of the numbering character.

Прикажи поднивоа

Изберете го бројот на ниво на нивоа на контури кои ќе бидат вклучени кво нумерирањето на Поглавјата. На пр. изберете "3" за да се прикажат 3 нивоа на нумерирање на Поглавија: 1.1.1

Разделник пред

Внесете го текстот кој сакате да се прикаже пред бројот на Поглавието. На пр. впишете "Глава " за да се прикаже "Глава 1".

Разделник по

Внесете го текстот кој сакате да се прикаже по бројот на Поглавието. На пример, впишете точка (.) која ќе се појави како "1."

Започни од

Внесете го бројот каде да почне повторно нумерацијата на Поглавјата.

Please support us!