Подели табела

Ја дели тековната табела на две посебни табели на местото каде се наоѓа курсорот Можете исто така да и пристапите на оваа нредна со десен клик на ќелијата во табелата.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose Table - Split Table.

From the tabbed interface:

Choose Table - Split Table.

From toolbars:

Icon Split Table

Split Table

From the sidebar:

On the Table deck of the Properties panel, click on Split Table.


Режим

Копирај заглавие

Includes the first row of the original table as the first row of the second table.

Сопствено заглавие (изврши го стилот)

Inserts a blank header row in the second table that is formatted with the style of the first row in the original table.

Сопствено заглавие

Inserts an additional blank row in the second table.

Нама наслов

Splits the table without copying the header row.

warning

Ако поделите табела која содржи формули, може да се случи тоа да влијае врз нив.


Please support us!