Печатач

Поставете ги опциите за печатење на пликот.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Envelope - Printer tab


Прочитајте ја документацијата која сте ја добиле со Вашиот печатач за поставување на печатачот за пликови.Во зависност од моделот на печатачот,пликовите може да бидат поставени лево, десно, во средина, и или од предната или од задната страна.

Хорозонтално лево

Го внесува пликот хоризонтално од левиот раб на фиоката на печатачот .

Хоризинтално центар

Го внесува пликот хоризонтално од центарот на фиоката на печатачот.

Хоризонтално десно

Го внесува пликот хоризонтално од левиот раб на фиоката на печатачот.

Вертикално лево

Го внесува пликот вертикално од левиот раб на фиоката на печатачот.

Вертикално центар

Го внесува пликот вертикално од центарот на фиоката на печатачот

Вертикално десно

Го внесува пликот вертикално од десниот раб на фиоката на печатачот.

Печати од горе

Го внесува пликот со страната за печатење нагоре во фиоката на печатачот.

Печати од долу

Feeds the envelope with the print side face down in the printer tray.

Помести надесно

Внесете на кое растојание треба да се помести областа за печатење надесно.

Помести надолу

Внесете на кое растојание треба да се помести областа на печатење надолу.

Тековен печатач

Го покажува името на тековниот печатач.

Постави

Го отвара дијалогот Поставување на печатач каде што можете да дефинирате дополнителни поставувања на печатачот, на пример ориентација и формат на хартијата.

Please support us!