Плик

Внесете ја доставата и повратната адреса на пликот.Исто така можете да вметнете полиња со адреси од база на податоци, на пример од базата на податоци Адреси.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Envelope - Envelope tab


Примач

Enter the delivery address. You can also click in this box, and select a database, a table, and field, and then click the arrow button to insert the field in the address. If you want, you can apply formatting, such as bold and underline, to the address text.

Испраќач

Includes a return address on the envelope. Select the Sender check box, and then enter the return address. LibreOffice automatically inserts your user data in the Sender box, but you can also enter the data that you want.

База на податоци

Изберете ја базата на податоци која ги содржи податоците со адреси кои сакате да ги вметнете.

Табела

Изберете ја табелата од база на податоци која ги содржи податоците за адреси кои сакате да ги вметнете.

Поле од база на податоци

изберете го полето од базата на податоци кое ги содржи податоците за адреси кои сакате да ги вметнете ,а потоа кликнете на копчето со стрелка налево. Податоците се додаваат во полето со адреси што е позициониран покажувачот.

Поле за преглед

Displays a preview of the current selection.

Please support us!