Section

Sets the properties of the section.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете го ливчето Вметни - Дел - Дел или изберете Форматирај - Делови


Нов дел

Type a name for the new section. By default, LibreOffice automatically assigns the name "Section X" to new sections, where X is a consecutive number.

Врска

Врска

Inserts the contents of another document or section from another document in the current section.

DDE

Creates a DDE link. Select this check box, and then enter the DDE command that you want to use. The DDE option is only available if the Link check box is selected.

Општата синтакса кај DDE наредбата е "<Server> <Topic> <Item>", каде server претставува името на DDE за апликацијата која ги содржи податоците. Topic значи местото на артиклот, т.е. Item (најчесто името на датотеката), а Item го всушност го претставува објектот.

For example, to insert a section named "Section1" from a LibreOffice text document abc.odt as a DDE link, use the command: "soffice x:\abc.odt Section1". To insert the contents of the first cell from a Microsoft Excel spreadsheet file called "abc.xls", use the command: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". You can also copy the elements that you want to insert as a DDE link, and then Edit - Paste Special. You can then view the DDE command for the link, by selecting the contents and choosing Edit - Fields.

File name

Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file.

Прелистај

Locate the file that you want to insert as a link, and then click Insert.

Дел

Select the section in the file that you want to insert as a link.

Кога ќе отворите документ кој содржи врзани Делови, сметачот ве прашува дали да ги ажурира врските.

Заштита против запишување

Заштити

Prevents the selected section from being edited.

Со лозинка

Protects the selected section with a password. The password must have a minimum of 5 characters.

Password

Opens a dialog where you can change the current password.

Сокриј

Сокриј

Hides and prevents the selected section from being printed. The components of a hidden sections appear gray in the Navigator. When you rest your mouse pointer over a hidden component in the Navigator, the Help tip "hidden" is displayed.

Note Icon

Не можете да сокриете одреден Дел ако тој е единствената содржина на страницата, или пак на места како што се заглавја, подножја, фусноти, рамки или ќелии на табели.


Со услов

Enter the condition that must be met to hide the section. A condition is a logical expression, such as "SALUTATION EQ Mr.". For example, if you use the mail merge form letter feature to define a database field called "Salutation" that contains "Mr.", "Ms.", or "Sir or Madam", you can then specify that a section will only be printed if the salutation is "Mr.".

Друг пример е креирањето на променлива поле "x" и е поставена на вредност 1. Тогаш посочете услов базиран на оваа променлива за криење на секција, како: "x eq 1". ако сакате да биде прикажана секцијата, поставете ја вреднаоста на променливата "x" на "0".

Својства

Можете да ја видите оваа област од дијалогот само ако тековниот документ е документ од типот XForms.

Документ кој може да се уредува во само-читлив модус.

Изберете го ова за да дозволите уредување на содржината на Делот, дури и кога документот е отворен како документ само за читање.

Наредни кај полиња

СИнтакса на поставување услови

Please support us!