Граници на текст

Ги прикажува или ги сокрива границите на местата на страницата кои ќе се отпечат. Линиите на одбележување на границата нема да бидат отпечатени.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose View - Text Boundaries.

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


Please support us!