Уреди библиографскиот запис

Edits the selected bibliography entry.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Уреди - Библиографски записи


Елемент

Скратено име

Ја прикажува кратенката за библиографскиот запис.

Автор, Наслов

Прикажува информации з аавторот и насловот кои се содржат во библиографскиот запис.

Примени

Промените кои сте ги направиле ги става во функција, а потоа го затвора дијалогот Уредувај библиографски запис .

Затвори

Го затвора дијалогот.

Нов

Го отвора дијалоготДефинирај библиографски запис, каде мжете да создадете нов таков запис.

Уреди

Го отвора дијалоготДефинирај библиографски запис каде можете да го уредувате постојниот таков запис.

Please support us!