Автоматски апстракт во презентација

Opens the current document as a LibreOffice Impress presentation. The current document must contain at least one predefined heading paragraph style.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Датотека - Испрати - Автоматски апстракт во презентација


Вклучени нивоа на прегледи

Внесете го бројот на нивоа на прегледи што ќе се вклучат во новата презентација. На пример, ако изберете едно ниво, ќе бидат вклучени само пасусите што го следат стилот на пасус „Заглавие 1“.

Потточки по ниво

Внесете го бројот на пасуси што сакате да ги вклучите под секое ниво на прегледи (заглавие).

Please support us!