Креирај авто. апстракт

Copies the headings and a number of subsequent paragraphs in the active document to a new AutoAbstract text document. An AutoAbstract is useful for obtaining an overview of long documents. You can specify the number of outline levels as well as the number of paragraphs displayed therein. All levels and paragraphs under the respective settings are hidden.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете Датотека - Испрати - Креирај автоматски апстракт


Вклучени нивоа на прегледи

Внесете го степенот на нивоата на прегледи што ќе се копираат во новиот документ На пример, ако изберете четири нивоа, сите пасуси форматирани со Заглавие 1 до Заглавие 4 ќе бидат вклучени заедно со бројот на наредните пасуси што се наведени во Потточки по ниво.

Потточки по ниво

Наведете го максималниот број на последователни пасуси кои ќе бидат вклучени во документот за авто. апстракт, по секое заглавие. Сите пасуси до дефинираниот максимум, ќе бидат вклучени се додека не се достигне наредниот пасус со стил-Заглавие.

Please support us!