Циркуларно писмо

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

За да пристапите до оваа наредба...

Внесете барем едно поле за адреса од база на податоци во текстуален документ, потоа почнете да го печатите документот. Одговорете „Да“ на прашањето дали сакате да печатете во форма на писмо.


За време на печатењето информациите од базата на податоци ги заменуваат соодветните полиња од базата (резервирани места). За повеќе информации околу вметнувањето на полиња од базата погледнете во ливчето База на податоци под Вметни - Полиња - Други.

Записи

Го одредува бројот на записи за печатење на образците за писма. Ќе биде испечатено едно писмо за секој запис.

Сите

Ги обработува сите записи од базата на податоци.

Избрани записи

Ги обработува само означените записи од базата на податоци. Оваа опција е достапна само ако претходно сте ги маркирале потребните записи во базата.

Од:

Specify the number of the first record to be printed.

До:

Specify the number of the last record to be printed.

Излез

Одредува дали вашите писма ќе се испратат до печатачот или ќе се зачуваат во датотека.

Печатач

Ги печати обрасците за писма.

Датотека

Ги зачувува обрасците за писма во датотеки.

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

Патека

Ја наведува патеката за зачувување на обрасците за писма.

...

Го отвора дијалогот Изберете патека.

File format

Select the file format to store the resulting document.

Волшебник за циркуларни писма

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Please support us!