Мени Датотека

Мени Датотека - Изнеси

Изберете Датотека - Испрати - Главни црти во презезентација

Изберете Датотека - Испрати - Главни црти во презентација

Изберете Датотека - Испрати - Креирај автоматски апстракт

Изберете Датотека - Испрати - Автоматски апстракт во презентација

Изберете Датотека - Испрати - Креирај HTML-документ

Внесете барем едно поле за адреса од база на податоци во текстуален документ, потоа почнете да го печатите документот. Одговорете „Да“ на прашањето дали сакате да печатете во форма на писмо.

Икона

Циркуларно писмо

Please support us!