Алатки

Користете го ова мени за отворање и уредување на каталогот на симболи или за внесување надворешна формула како датотека со податоци. Интерфејсот на програмата може да се приспособи кон Вашите потреби. Исто така може да ги менувате и опциите на програмата.

Други симболи

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Внеси формула

This command opens a dialog for importing a formula.

Import MathML from Clipboard

This command transforms MathML clipboard content to StarMath and inserts it at the current cursor position.

Прилагоди

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Опции

Оваа наредба отвора дијалог за приспособување на програмата кон вашите потреби.

Please support us!