Внесувам коментари

Како се прикачуваат коментарите на формула кои не се покажуваат во документите?

Коментарот започнува со двоен знак за процент %%, и продолжува до крајниот знак на следната линија (копчето „Enter“). Сѐ што се наоѓа измеѓу се изостава и не се испишува. Ако има знаци за проценти во текстот, тие се третираат како дел од текстот.

Пример:

a^2+b^2=c^2 %% Питагорова теорема.

Please support us!