Спојување на делови на формула во загради

Вметнувам делови во формули

Во случај кога кај дропка броителот и именителот се составени од производ, збир, и така натаму, вредностите кои се заеднички мора да бидат ставени заедно во заграда.

Користи ја следната синтакса:

{a + c} over 2 = m

или

m = {a + c} over 2

Please support us!