Integral and Sum Ranges, Font Size

Еве еден пример како да користите променлив фонт и големини на фонтот со формула во LibreOffice Math.

Integral and Sum Ranges, Font Size

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Please support us!