претходен означувач

Го поместува покажувачот на претходниот означувач (на лево).

Note Icon

"Markers" се резервирани места. Тие ја зимаат формата од во командниот прозор.


За да пристапите до оваа наредба...

Одберете Уреди - Претходен маркер

Shift+F4


Please support us!