претходен означувач

Го поместува покажувачот на претходниот означувач (на лево).

Note Icon

"Markers" се резервирани места. Тие ја зимаат формата од <?> во командниот прозор.


За да пристапите до оваа наредба...

Одберете Уреди - Претходен маркер

Shift+F4


Please support us!