Алатник за главни црти

Во прегледот на главни црти, алатникот за главни црти ги содржи често користените алатки за уредување. Кликнете на стрелката што се наоѓа до иконата за да отворите алатник што содржи дополнителни команди.

Demote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, down one list level.

Icon Demote

Promote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, up one list level.

Icon Promote

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to after the next paragraph.

Icon Move Down

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to before the previous paragraph.

Icon Move Up

Show Formatting

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Show Formatting Icon

Show Formatting

Црно-бело

Ги прикажува вашите слајдови само во црно и бело..

Black and White Icon

Црно-бело

Show Only First Level

Hides all of the headings of the slides in the current slide show except for the titles of the slides. Hidden headings are indicated by a black line in front of a slide title. To show the headings, click the Show All Levels icon.

Icon Show Only First Level

Show Only First Level

Show All Levels

Displays the hidden headings of the slides in the current slide show. To hide all of the headings in the current slide show, except for the slide titles, click the Show Only First Level icon.

Icon Show All Levels

Show All Levels

Скриј потточки

Ги крие подзаглавјата на избраното заглавје. Скриените подзаглавја се означени со црна линија пред заглавјето. За покажување на заглавјата од пониско ниво, кликнете ја Покажи потточки иконата.

Icon Hide Subpoints

Скриј потточки

Покажи потточки

Ги прикажува скриените подзаглавја на избраното заглавје. За криење на подзаглавјата на избраното заглавје, кликнете ја Скриј потточки иконата.

Icon Show Subpoints

Покажи потточки

Please support us!