Слајд-шоу

Содржи команди и опции за презентацијата која се извршува.

Приказ на слајдови

Starts your slide show.

Поставувања за слајд-шоу

Defines settings for your slide show, including how to display it, which slide to start from, the way you advance the slides, and whether you want to use the presenter console or control it remotely.

Испробај времиња

Пушта проекција на слајдови со тајмер во долниот лев агол.

Интеракција

Defines how the selected object behaves when you click on it during a slide show.

Сопствена анимација

Assigns effects to selected objects.

Преод на слајдови

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

Покажи/Скриј слајд

Го крие избраниот слајд така што не се прикажува за време на проекцијата на слајдовите.

Сопствено слајд-шоу

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Please support us!