Употреба на кратенки во LibreOffice Impress

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Можете да ја употребите тастатурата за пристап на LibreOffice Impress командите како и движење низ работниот простор. LibreOffice Impress ги употребува истите кратенки како LibreOffice Draw за креирање објекти за цртање.

Избирање резервирани места

LibreOffice Impress AutoLayouts use placeholders for slide titles, text, and objects. To select a placeholder, press +Enter. To move to the next placeholder, press +Enter again.

note

If you press +Enter after you reach the last placeholder in a slide, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.


За да креирате или уредите нацртан предмет треба.

 1. Стиснете F6 за да работите на Цртежот.

 2. Притиснете го Right додека не стигнете до алатката за цртачот.

 3. Ако е стрелката веднаш над иконата тогаш алатката за цртање отвара алатник. Притиснете Up or Down со стрелката отворете ги наредните под-алатници, а потоапритиснете Десно or Left заменка за да изберете икона.

 4. Press +Enter.

  Овој предмет е креиран во центарот на тековниот документ.

 5. To return to the document, press +F6.

  Може да ги користите стрелките од тастатурата за да го позиционирате каде што сакате. За да изберете команда од контексното мени за предметот, притиснетеShift+F10.

За да изберете предмет

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Притиснете Tabдодека не стигнете до предметот што сакате да ви биде избран.

За времетраење на слајд шоу

To start a Slide Show

To start a slide show from the beginning, press F5.

To start a slide show from the current slide, press Shift+F5.

Помини на следен слајд или на следниот ефект на анимација

Space

Премини на следен слајд без пуштање на ефекти за анимација на објект

+PageDown

Врати се на претходен слајд

+PageUp

Оди до одреден слајд

Внесете го бројот на страницата на слајдот, и потоа притиснете Enter.

Stop slide show

Esc or -.

Подредувач на слајдови

Кога првпат се сменувате на Подредувач на слајдови, притиснете Enter за измена на фокусот на тастатурата на работниот простор. Инаку, притиснете F6 за движење до работниот простор, и потоа притиснете Enter.

Избирање и одизбирање на слајдови

Употребете ги копчињата со стрелки за движење до слајдот каде сакате да изберете, и потоа притиснете го Spacebar. За додавање на изборот, употребете ги копчињата со стрелки за движење до слајдовите кои сакате да ги додадете, и притиснете Spacebar повторно. За одизбирање на слајд, движете се до слајдот и потоа притиснете Spacebar.

Копирање на слајд:

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to copy, and then press +C.

 2. Move to the slide where you want to paste the copied slide, and then press +V.

Преместување на слајд:

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to move, and then press +X.

 2. Position the cursor where you want to move the slide, and then press +V.

 3. Изберете Пред или После тековниот слајд, и потоа кликнете OK.

Please support us!