Внесување HTML страници во презентации

Можете да внесете било која текст датотека, вклучувајќи текст во HTML документи, во слајд.

За вметнување текст од датотека во слајд:

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. Изберете "Текст" или "HTML документ" како тип на датотека.

  3. Лоцирајте ја датотеката која го содржи текстот кој сакате да го додадете, и потоа да кликнете Вметни.

Ако текст датотеката содржи повеќе текст отколку што може да се вметне во еден слајд, можете да го поделите текстот преку повеќе слајдови.

  1. Двапати клик во вметнатиот текст за влез во режимот за уредување.

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. Повторете ги чекорите 1 до 3 додека целиот текст не е на слајдовите.

Please support us!