Преоди на анимирани слајдови

Може да примените специјален ефект кој се репродуцира кога се прикажува слајд.

За примена на ефект на транзиција на слајд

  1. Во Нормален преглед, изберете го слајдот на кој сакате да додадете ефект на транзиција.

  2. На Задачи панелот, кликнете Преод на слајдови.

  3. Изберете преод на слајдови од листата.

Може да го прегледате ефектот на преодот во прозорецот на документот.

Note Icon

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have slide transition. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has slide transition.


За примена на истиот ефект на транзиција на повеќе од еден слајд

  1. Во Подредувач на слајдови преглед, изберете ги слајдовите на кои сакате да ги додадете ефектите на преод.

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon Zoom to change the view magnification for the slides.

  2. На панелот за задачи, кликнете преод на слајд.

  3. Изберете преод на слајдови од листата.

За да имате преглед на транзициониот ефект на слајдот, кликнете на малата икона под слајдот на Панелот за слајдови

За отстранувањена ефект за преод

  1. Во Подредувач на слајдови поглед, изберете ги слајдовите од кои сакате да ги отстраните ефектите на преод.

  2. Изберете Без преод во полето со листи на панелот со задачи.

Please support us!